Past Perfect vs Past Perfect Continuous

Past Perfect vs Past Perfect Continuous

Porównanie czasów Past Perfect oraz Past Perfect Continuous

Zobacz różnicę między tymi czasami przeszłymi:

nPast Perfect używamy, gdy:Past Perfect Continuous używamy:
1Czynności, które odbyły się wcześniej, często znacznie wcześniej, niż inne czynności w przeszłości. Używamy tutaj czasu Past Perfect, żeby opisać czynność wcześniejszą oraz czasu Past Simple, żeby opisać czynność późniejszą.

She asked me if I had been there before. Zapytała mnie czy byłem tam wcześniej.

When I got back everything had been done. Kiedy wróciłem wszystko było zrobione (wcześniej).
Czas Past Perfect Continuous używamy, aby wyrazić akcję lub sytuację, która rozpoczęła się przed określonym punktem w przeszłości i trwała do tego momentu a czasami jeszcze dłużej np.
I had been working for two hours when he called me. Pracowałem od dwóch godzin, nim do mnie zadzwonił. (Pogrubiona czcionka – Past Perfect Continuous)

He had been studying for the exam for weeks before he finally felt confident enough to take it. Uczył się do egzaminu przez tygodnie, zanim w końcu poczuł się wystarczająco pewny, by do niego podejść.
2Czas Past Perfect również opisuje czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości.

By the time she got to the airport, the plane had taken off. Zanim dostała się na lotnisko, samolot odleciał.

By the time I got home, the movie had started. Zanim dostałem się do domu, film się rozpoczął.
Czasu Past Perfect Continuous używamy także, aby wyrazić czynności, które odbyły się w przeszłości a ich skutek był widoczny później, oczywiście również w przeszłości np.

The grass was wet. It had been raining for a long time. Trawa była mokra. Padało (przedtem) przez długi czas.

She was sweaty when we were talking because she had been running before. Ona była spocona, kiedy rozmawialiśmy, ponieważ ona biegała przedtem.
3Czas Past Perfect jest również używany do informowania, ile razy już coś zrobiliśmy w przeszłości:

It was the third time I had seen her. To był trzeci raz, kiedy ją widziałem.

That was the fourth time she had won the competition. To był czwarty raz, kiedy ona wygrała zawody.

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Informacja dodatkowa:

Pamiętaj, że obydwa czasy zaprzeszłe wymagają jakiegoś kontekstu, późniejszej przeszłości w postaci innego czasu przeszłego lub punktu odniesienia, aby można je użyć.
By the time he called, I had been working 5 hours. Nim zadzwonił, pracowałem już od 5-ciu godzin.
By that time everything had been done. Do tego czasu wszystko było gotowe.

Past Perfect służy do opisywania czynności, całkowicie zakończonych przed późniejszym momentem przeszłym.
When she got home, he had left. Kiedy dotarła do domu, jego nie było. (Wyszedł przedtem, nie widzieli się)
Tego czasu również używamy, aby podkreślić konkretne skutki, które wystąpiły przed innym wydarzeniem przeszłym.

When the boss arrived, we had sent 30 offers. Kiedy szef przybył, my wysłaliśmy 30 ofert. (nim przyszedł)

Używając czasu Past Perfect Continuous, jesteśmy bardziej zainteresowani samą czynnością oraz jej trwaniem do późniejszego momentu w przeszłości.
I had been waiting for 3 hours when he arrived. Czekałem przez 3 godziny, kiedy on przybył.
We had been travelling a lot when we finally decided to settle down. Dużo podróżowaliśmy, kiedy w końcu zdecydowaliśmy się ustatkować.


Angielski przez internet sam na sam

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez internet

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!