Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

W końcu przyszła pora na ostatni czas gramatyczny czyli Future Perfect Continuous. Oczywiście jest to czas bardzo podobny do czasu Future Perfect. Występuje tutaj podobna sytuacja tzn. nie jest to czas super często używany, ale w pewnych sytuacjach, bardzo nam się przyda.

Budowa czasu Future Perfect Continuous

Osoba/rzecz + will have + czasownik w formie ciągłej

Przykłady zdań w czasie Future Perfect:

 1. By the time you arrive, I will have been waiting patiently for hours.
  Do czasu twojego przyjazdu będę cierpliwie czekać od godzin.
 2. By next Friday, they will have been working on the project tirelessly all week long.
  Do przyszłego piątku będą pracowali nad tym projektem niezmordowanie przez cały tydzień.
 3. By next month, she will have been living in that city for a year.
  W przyszłym miesiącu ona będzie mieszkać w tym mieście przez rok.

Kiedy używamy czas Future Perfect Continuous?

Czas Future Perfect Continuous używamy w podobnych sytuacjach, jak ma to miejsce z czasem Future Perfect, z tym że tutaj zwracamy uwagę na to, jak długo coś będzie trwało przed danym momentem lub inną czynnością w przyszłości. Ze względu na to, że interesuje nas ciągłość pewnej czynności czy też trwanie, czasowniki które nadają ostateczny sens danemu zdaniu są użyte w formie ciągłej np. working, speaking, running, a tym samym będziemy unikali czasowników stanu np. love, hate, mean, want.

Typowe słowa lub zwroty, które używamy w tym czasie to:

before
by the time
by Tuesday
by April
by next winter
by 10:00
by this time next year

Zapraszam na lekcje języka angielskiego przez internet zupełnie od zera

Więcej zdań w czasie Future Perfect Continuous:

 1. By next week, I will have been studying Spanish for two months.
  Do przyszłego tygodnia będę się uczył hiszpańskiego przez dwa miesiące.
 2. She will have been working at the company for five years by the time she gets promoted.
  Ona będzie pracować w firmie przez pięć lat, zanim zostanie awansowana.
 3. By the end of the year, they will have been saving money for their dream vacation.
  Do końca roku oni będą oszczędzać pieniądze na wymarzone wakacje.
 4. By the time you arrive, I will have been waiting for an hour.
  Zanim przyjdziesz, będę czekał godzinę.
 5. He will have been practicing the piano for a decade by his upcoming concert.
  On będzie ćwiczył grę na pianinie przez dziesięć lat przed nadchodzącym koncertem.
 6. By the party, I will have been baking the cake all afternoon.
  Na imprezę będę piekł ciasto przez całe popołudnie.
 7. By the time they finish the project, they will have been working together for six months.
  Zanim skończą projekt, będą pracować razem przez sześć miesięcy.
 8. She will have been teaching yoga for a year when she opens her own studio.
  Ona będzie uczyć jogi przez rok, gdy otworzy swój własny studio.
 9. By the end of the game, he will have been playing for two hours straight.
  Do końca gry będzie grał przez dwie godziny bez przerwy.
 10. By the time I finish this book, I will have been reading for hours.
  Zanim skończę tę książkę, będę czytał przez godziny.
 11. He will have been studying medicine for a decade before he becomes a doctor.
  On będzie studiował medycynę przez dziesięć lat, zanim zostanie lekarzem.
 12. They will have been building the bridge for a year when it’s finally completed.
  Oni będą budować most przez rok, gdy wreszcie zostanie ukończony.
 13. By next summer, I will have been living in this city for five years.
  Do przyszłego lata będę mieszkał w tym mieście przez pięć lat.
 14. By the time the movie starts, they will have been waiting in line for snacks.
  Zanim zacznie się film, będą czekać w kolejce po przekąski.
 15. He will have been practicing his speech for days before the conference.
  On będzie ćwiczył swoje przemówienie przez dni, zanim konferencja się odbędzie.

Zapraszam na darmową, próbna lekcję języka angielskiego online. Możesz zacząć zupełnie od zera.


Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous:

 1. By next week, I will not have been working on this project for a month but for two months.
  Do przyszłego tygodnia nie będę pracował nad tym projektem przez miesiąc, ale przez dwa miesiące.
 2. She will not have been studying French for long when she gives up.
  Ona nie będzie długo uczyć się francuskiego, kiedy się podda.
 3. By the time they finish, they will not have been renovating the house for a year.
  Zanim skończą, nie będą remontować domu przez rok.
 4. I will not have been waiting for you for hours by the time you arrive.
  Nie będę czekał na ciebie godzinami, zanim przyjdziesz.
 5. She will not have been learning to swim for very long before the trip.
  Ona nie będzie uczyć się pływać zbyt długo przed podróżą.
 6. By the end of the month, he will not have been attending the classes regularly.
  Do końca miesiąca nie będzie regularnie uczęszczał na zajęcia.
 7. He will not have been saving money for his dream car by next year. He earns much more than you.
  On nie będzie oszczędzał pieniędzy na wymarzony samochód do przyszłego roku. On zarabia znacznie więcej niż ty.
 8. By the time the movie starts, she will not have been waiting in line for tickets.
  Zanim zacznie się film, ona nie będzie czekała w kolejce po bilety.
 9. We will not have been working together for long when she retires.
  My nie będziemy razem pracować zbyt długo, kiedy ona przejdzie na emeryturę.
 10. They will not have been planning the event for months when she joins the team.
  Oni nie będą planować tego wydarzenia od miesięcy, kiedy ona przyłączy się do zespołu.
 11. She will not have been living in this city for a year by next summer.
  Ona nie będzie mieszkała w tym mieście przez rok do przyszłego lata.
 12. They will not have been working on the project by next year.
  Oni nie będą pracować nad projektem do przyszłego roku.
 13. He will not have been running for long before he decides to quit. He is not ready yet.
  On nie będzie biegł zbyt długo, zanim zdecyduje się zrezygnować. On nie jest jeszcze gotowy.
 14. They will not have been exercising regularly for months when they realize no progress.
  Oni nie będą regularnie ćwiczyć przez miesiące, kiedy zdają sobie sprawę z braku postępu.
 15. They will not have been learning the language consistently before they travel.
  Oni nie będą uczyć się języka konsekwentnie przed podróżą.


Umów się na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego przez internet

 Przykłady pytań w czasie Future Perfect Continuous:

 1. How long will you have been studying for the exam by tomorrow?
  Jak długo będziesz się uczył na egzamin do jutra?
 2. How many hours will they have been practicing before the concert?
  Ile godzin będą ćwiczyli przed koncertem?
 3. Will she have been working on her project all day by the evening?
  Czy ona będzie pracować nad swoim projektem przez cały dzień do wieczora?
 4. How many years will he have been living in this city by next summer?
  Ile lat on będzie mieszkał w tym mieście do przyszłego lata?
 5. Will you have been learning the language for a year by your trip?
  Czy będziesz uczył się języka przez rok przed swoją podróżą?
 6. How long will they have been waiting for the train by noon?
  Jak długo będą czekać na pociąg do południa?
 7. Will he have been working at the company for five years by the end of the month?
  Czy on będzie pracował w firmie przez pięć lat przed upływem końca miesiąca?
 8. Will she have been practicing the piano for hours before the recital?
  Czy ona będzie ćwiczyć grę na pianinie przez godziny przed recitalem?
 9. How long will they have been living abroad by the time they return?
  Jak długo będą mieszkać za granicą do czasu nim wrócą?
 10. Will he have been working out regularly before his fitness competition?
  Czy on będzie regularnie ćwiczyć przed swoim zawodami fitness?
 11. Will she have been working on her art project all week by Friday?
  Czy ona będzie pracować nad swoim projektem artystycznym przez cały tydzień do piątku?
 12. How long will he have been waiting for his appointment by 5 pm?
  Jak długo będzie czekał na swoje spotkanie do piątej popołudniu?
 13. Will they have been rehearsing the play for weeks before the opening night?
  Czy oni będą próbować sztukę przez tygodnie przed premierą?
 14. Will she have been working in the garden all day by evening?
  Czy ona będzie pracować w ogrodzie przez cały dzień do wieczora?
 15. Will he have been waiting for the bus for a long time by the time it arrives?
  Czy on będzie czekał na autobus przez długi czas zanim on przyjedzie?

Weź sprawy w swoje ręce i umów się na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego online

Przykłady pytań przeczących w czasie Future Perfect Continuous:

 1. Won’t you have been studying for the test for a whole week by tomorrow?
  Czy nie będziesz się uczył na test przez cały tydzień do jutra?
 2. Won’t they have been practicing for the performance for long enough?
  Czy nie będą ćwiczyć na występ wystarczająco długo?
 3. Won’t she have been working on her project consistently before the deadline?
  Czy nie będzie pracować nad swoim projektem konsekwentnie przed terminem?
 4. Won’t he have been living in this city for a year by next month?
  Czy nie będzie mieszkał w tym mieście przez rok do przyszłego miesiąca?
 5. Won’t you have been learning the language for several months before your trip?
  Czy nie będziesz uczyć się języka przez kilka miesięcy przed swoją podróżą?
 6. Won’t he have been working at the company for too long by the end of the year?
  Czy nie będzie pracować w firmie zbyt długo do końca roku?
 7. Won’t he have been neglecting his workouts before his fitness competition?
  Czy nie będzie zaniedbywać swoich treningów przed swoimi zawodami fitness?
 8. Won’t you have been working on this project for too long by tomorrow?
  Czy nie będziesz pracować nad tym projektem zbyt długo do jutra?
 9. Won’t she have been studying for the test consistently by next week?
  Czy nie będzie uczyć się do testu konsekwentnie do przyszłego tygodnia?
 10. Will they not have been attending the classes regularly by the end of the course?
  Czy nie będą regularnie uczęszczać na zajęcia do końca kursu?
 11. Will he not have been saving money effectively by the end of the year?
  Czy nie będzie efektywnie oszczędzać pieniędzy do końca roku?
 12. Won’t she have been neglecting her health and fitness routine by next month?
  Czy nie będzie zaniedbywać swojej rutyny zdrowia i fitnessu do przyszłego miesiąca?
 13. Won’t she have been working on her novel consistently by the end of the month?
  Czy nie będzie pracować nad swoją powieścią konsekwentnie do końca miesiąca?
 14. Will he not have been practicing his speech thoroughly before the conference?
  Czy nie będzie gruntownie ćwiczyć swojego przemówienia przed konferencją?
 15. Will he not have been learning the language consistently before the trip?
  Czy nie będzie uczyć się języka konsekwentnie przed podróżą?
 16. Will he not have been working late into the night before the important deadline?
  Czy nie będzie pracować do późna w nocy przed ważnym terminem?
 17. Will they not have been collaborating effectively with their teammates by the end of the project?
  Czy nie będą efektywnie współpracować z kolegami zespołowymi do zakończenia projektu?
 18. Will he not have been developing his skills adequately before the job interview?
  Czy nie będzie rozwijać swoich umiejętności odpowiednio przed rozmową kwalifikacyjną?
 19. Won’t you have been overthinking the situation unnecessarily before the decision is made?
  Czy nie będziesz nadmiernie zastanawiać się nad sytuacją niepotrzebnie przed podjęciem decyzji?
 20. Will they not have been spending too much time on social media before the important event?
  Czy nie będą spędzać zbyt dużo czasu na mediach społecznościowych przed ważnym wydarzeniem?

  No i co? Nie taki diabeł straszny jak nam się wydaje. Poćwicz te zdania i przekonaj się, że Future Perfect Continuous nie jest wcale taki straszny.


Zapraszam na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego przez internet. Zobacz jak fajnie można się uczyć języka angielskiego.

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!