Past Simple Tense – Czas Przeszły, prosty, dokonany angielski online

Past Simple Tense – Czas Przeszły, prosty, dokonany angielski online

Past Simple  –  czas przeszły dokonany, kiedy mówimy o przeszłości, bardzo często posługujemy się właśnie tym czasem. Czas past simple jest ciekawy, ponieważ to jedyny czas w języku angielskim w którym możemy użyć wszystkich trzech form czasowników nieregularnych, gdyż właśnie w tym czasie używamy również drugiej formy czasownika, co jest wyjątkowe. Użycie pierwszej oraz drugiej formy czasownika jest standardem w tym czasie, natomiast trzeciej formy czasownika używamy w stronie biernej. Zresztą to jest charakterystyczne dla strony biernej w języku angielskim, że niezależnie od czasu gramatycznego, zawsze używamy właśnie trzeciej formy czasownika.

W tej chwili ten czas może się wydawać trochę trudny, dlatego najlepiej przejść do przykładów, aby się przekonać, że nie taki diabeł straszny jak się wydaje. Staraj się zwrócić uwagę na powtarzające się wzorce.

Jeżeli przeczytałeś wpis na temat czasu Present Simple, to być może zauważyłeś, że oba te czasy są bardzo podobne, jednakże Present Simple to czas teraźniejszy a Past Simple to czas przeszły.

 Struktura czasu dla wszystkich osób. Czasownikiem pomocniczym w tym czasie jest Did oraz Didn’t inaczej did not, o ile nie używamy czasownika być. O użyciu czasownika być będzie mowa później. W zdaniach oznajmujących zazwyczaj nie dajemy czasownika pomocniczego Did.  Piszę zazwyczaj, ponieważ jest taka możliwość, ale na tym etapie po prostu nie chcę komplikować.

I wrote the e-mail. Napisałem ten e-mail. ( write, wrote, written)  Wrote jest drugą formą czasownika write.  (Zdanie oznajmujące, zauważ, że nie ma tutaj czasownika pomocniczego did, więc używamy drugiej formy czasownika tzn. wrote )

I didn’t write the e-mail. Nie napisałem tego e-mail’a. (Zdanie przeczące.)

Did I write the e-mail? Czy napisałem ten e-mail?  (Pytanie)

Didn’t I write the e-mail? Czy nie napisałem tego e-mail’a? (Pytanie przeczące)

She spoke with him yesterday. Ona rozmawiała z nim wczoraj. (speak, spoke, spoken)

She didn’t speak with him yesterday. Ona nie rozmawiała z nim wczoraj.

Did she speak with him yesterday? Czy ona rozmawiała z nim wczoraj?

Didn’t she speak with him yesterday? Czy ona nie rozmawiała z nim wczoraj?

They saw him. Oni widzieli go. (see, saw, seen)

They didn’t see him. Oni nie widzieli go.

Did they see him? Czy oni go widzieli?

Didn’t they see him? Czy oni go nie widzieli?

She studied English online. Ona studiowała angielski przez internet. (study, studied, studied)

Did she study English online? Czy ona uczyła się angielskiego przez internet?

She didn’t study English online. = She did not study English online. Ona nie uczyła się angielskiego przez internet.

Didn’t she study English online? = Did she not study English online? Czy ona nie uczyła się angielskiego przez internet?

Jak widzisz, kiedy w tym czasie używamy czasownika pomocniczego tzw. operatora czasu did lub didn’t, to wtedy używamy pierwszej formy czasownika.

Dodatkowe informacje
Uwaga teraz będzie dużo szczegółów

Czasowniki nieregularne – co to jest?

W czasie Past Simple używamy czasowników nieregularnych oraz czasowników regularnych.

Czasowniki nieregularne mają taką nazwę, ponieważ nie ma tutaj żadnej reguły, po prostu musimy się ich nauczyć na pamięć.

Przykłady:

Write (pisać), wrote, written,
speak (mówić, rozmawiać), spoke, spoken,
swim (pływać), swam, swum,
buy (kupić), bought , bought,
sell (sprzedać), sold, sold,

itd.

Oczywiście czasowników nieregularnych jest dużo więcej, często podaje się je w formie tabelarycznej. Zazwyczaj powinniśmy ich znać około dwustu, oczywiście w trzech formach.

Czasowniki regularne – już sama nazwa wskazuje, że jest pewna reguła, a właściwie kilka reguł, które umożliwiają nam tworzenie trzech form czasownika.

Do czasownika dodajemy końcówkę -ed

Work (pracować), worked, worked
want (chcieć) , wanted, wanted
start (zacząć), started, started

Do czasowników zakończonych literą e dodajemy końcówkę -d

like (lubić, podobać), liked, liked
hate (nienawidzić), hated, hated
invite (zapraszać), invited, invited
live (mieszkać), lived, lived
love (kochać), loved, loved

Kiedy czasownik kończy się na literę y po spółgłosce, wtedy za y wstawiamy literę i oraz dodajemy końcówkę ed czyli faktycznie sprowadza się to do usunięcie litery y oraz wstawienia końcówki -ied.

Study (studiować), studied, studied
cry (płakać), cried, cried
fry(smażyć), fried, fried
try (próbować), tried, tried
carry (nieść, dźwigać), carried, carried

Jeżeli natomiast czasownik kończy się literą y, którą poprzedza samogłoska, to wtedy dodajemy tylko końcówkę -ed.

play (grać, bawić, played, played

Warto jeszcze pamiętać, że w przypadku czasowników jednosylabowych kończących się spółgłoską, która jest poprzedzona samogłoską, dodanie końcówki -ed poprzedzamy podwojeniem ostatniej litery czyli spółgłoski. Jeżeli chodzi o czasowniki dwusylabowe, reguła ty dotyczy ostatniej sylaby. Najlepiej jeśli spojrzysz na przykłady:

stop(zatrzymać), stopped, stopped
rob(okraść, obrabować), robbed, robbed
admit(przyznawać), admitted, admitted
travel(podróżować), travelled, travelled.  Jest to wersja brytyjska.
travel(podróżować), traveled, traveled.  Wersja amerykańska. Amerykanie nie podwajają litery L.

Te podwójne litery są wymawiane tak jak gdyby była tylko jedna litera.

Nie przejmuj się zbytnio końcówkami czasowników regularnych, bo zazwyczaj jest tak, że nie pamiętamy reguł, ale to jak wygląda dane słowo.

Czasownik być w czasie Past Simple

Jeżeli w tym czasie chcesz użyć czasownika być, musisz użyć inne czasowniki pomocnicze, tzn. was, wasn’t inaczej was not. Stosujemy je dla całej liczby pojedynczej poza you oraz całej liczby mnogiej, gdyż tutaj stosujemy czasownik pomocniczy  were, weren’t inaczej were not. Zobacz na przykładach:

I was at work. Byłem w pracy.
Was I at work? Byłem w pracy? Czy byłem w pracy?
I wasn’t at work. =I was not at work. Nie byłem w pracy.
Wasn’t I at work? = Was I not at work? Nie byłem w pracy? Czy nie byłem w pracy?

She was in the shop. Ona była w sklepie.
Was she in the shop? Czy ona była w sklepie?
She wasn’t in the shop. = She was not in the shop. Ona nie była w sklepie.
Wasn’t she in the shop? = Was she not in the shop? Czy ona nie była w sklepie.

He was busy. On był zajęty.
Was he busy? Czy on był zajęty?
He wasn’t busy. = He was not busy. On nie był zajęty.
Wasn’t he busy? = Was he not busy? Czy on nie był zajęty?

Przykłady formy być dla liczby mnogiej oraz dla you

We were busy. Byliśmy zajęci. My byliśmy zajęci.

Were we busy? Byliśmy zajęci? Czy byliśmy zajęci?

We weren’t busy. = We were not busy. Nie byliśmy zajęci.

Weren’t we busy? = Were we not busy? Nie byliśmy zajęci? Czy nie byliśmy zajęci?

You – pamiętaj, że słowo You ma podwójne znaczenie, tzn. Ty, Wy, jednak często kiedy podaje się przykłady, dla uproszczenia, stosuje się tylko jedno tłumaczenie Ty.

You were hungry. Byłeś głodny. Byliście głodni.

Were you hungry? Byłeś głodny? Byliście głodni?

You weren’t hungry. = You were not hungry. Nie byłeś głodny. Nie byliście głodni.

Weren’t you hungry? = Were you not hungry? Nie byłeś głodny? Nie byliście głodni?

They – również ma podwójne znaczenie, tzn. Oni, one, ale znów dla uproszczenia bardzo często podaje się tylko jedno tłumaczenie Oni. Oczywiście w życiu wszystko zależy od kontekstu, tzn. o kim faktycznie mówimy.

They were happy. Oni byli szczęśliwi. One były szczęśliwe.

Were they happy? Czy oni byli szczęśliwi? Czy one były szczęśliwe?

They weren’t happy. = They were not happy. Oni nie byli szczęśliwi. One nie były szczęśliwe.

Weren’t they happy? Czy oni nie byli szczęśliwi? Czy one nie były szczęśliwe?

 Kiedy używamy czasu Past Simple :

Generalnie, kiedy mówimy o przeszłości, często, używając takich słów jak: yesterday (wczoraj), 2 days ago (2 dni temu), 3 weeks ago (3 tygodnie temu), last Monday (w zeszły poniedziałek), in December (w grudniu), last month (w zeszłym miesiącu), last year (w zeszłym roku), at 5 am ( o 5-tej rano), in 2022 (w 2022)

Więcej przykładów:

I didn’t go there because it was too dark . Nie poszedłem tam, ponieważ było zbyt ciemno.

I saw her yesterday but she didn’t see me. Widziałem ją wczoraj ale ona nie widziała mnie.

They were at home but I was at work. Oni byli w domu ale ja byłem w pracy.

I studied English online because it was very convenient. Uczyłem się angielskiego przez internet, bo to było bardzo wygodne.

I didn’t call her because I was very busy and I didn’t have time. Nie zadzwoniłem do niej, bo byłem bardzo zajęty i nie miałem czasu.

Why did she sell her car last year? Dlaczego ona sprzedała swój samochód w zeszłym roku?

Where were you on holidays? Gdzie byłeś na wakacjach?

Was she with you? Czy ona była z tobą?

Zaproszenie na angielski online czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez Skype

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!