Past Perfect Continuous Czas Przeszły (zaprzeszły) ciągły

Past Perfect Continuous Czas Przeszły (zaprzeszły) ciągły

Jest to następny czas gramatyczny, który jest stale używany, więc nie można go ignorować, jeżeli chcesz mówić poprawnie w języku angielskim.


Czas Past Perfect Continuous używamy, aby wyrazić akcję lub sytuację, która rozpoczęła się przed określonym punktem w przeszłości i trwała do tego momentu np.

I had been working for two hours when he called me. Pracowałem od dwóch godzin, nim do mnie zadzwonił. ( Pogrubiona czcionka – Past Perfect Continuous)

He had been studying for the exam for weeks before he finally felt confident enough to take it. Uczył się do egzaminu przez tygodnie, zanim w końcu poczuł się wystarczająco pewny, by do niego podejść.

Czasu Past Perfect Continuous używamy także, aby wyrazić czynności, które odbyły się w przeszłości a ich skutek był widoczny później, oczywiście również w przeszłości np.

The grass was wet. It had been raining for a long time. Trawa była mokra. Padało (przedtem) przez długi czas.

She was sweaty when we were talking because she had been running before. Ona była spocona, kiedy rozmawialiśmy, ponieważ ona biegała przedtem.

W czasie Past Perfect Continuous, tak samo jak w czasie Past Perfect, had jest czasownikiem pomocniczym, ale oprócz tego musimy jeszcze dodać been, nie tłumaczymy tych słów, ale są konieczne. Poza tym, w czasie Past Perfect Continuous czasowniki, które nadają główny sens danemu zdaniu, są w formie ciągłej np. working, speaking, doing.

Dla przypomnienia, czasownik pomocniczy to taki, który wyróżnia dany czas gramatyczny i pozwala nam tworzyć zdania, przeczenia oraz pytania.

Czas Past Perfect Continuous jest odpowiednikiem czasu Present Perfect Continuous z tym, że mamy do czynienia z innymi punktami odniesienia. Zobacz na przykładach:

I have been waiting for you for 20 minutes. Czekam na ciebie od 20-stu minut.  (Present Perfect Continuous)

I had been waiting for you for 20 minutes when you finally came. Czekałem na ciebie od 20-stu minut, kiedy w końcu przyszedłeś. (Past Perfect Continuous)

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Kurs języka angielskiego

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.


Przykłady zdań w czasie Past Perfect Continuous:


I had been playing soccer for three hours before I finally got tired.

Grałem w piłkę nożną przez trzy godziny, zanim w końcu się zmęczyłem.

They had been studying English for six months before they took the exam.

Uczyli się angielskiego przez sześć miesięcy, zanim przystąpili do egzaminu.

She had been working on her novel for two years before she finally finished it.

Pracowała nad swoją powieścią przez dwa lata, zanim w końcu ją skończyła.

The firefighters had been battling the wildfire for three days before they were able to control it.

Strażacy walczyli z pożarem przez trzy dni, zanim udało im się go opanować.

He had been running his own business for ten years before he decided to sell it.

Prowadził swoją firmę przez dziesięć lat, zanim zdecydował się ją sprzedać.

We had been planning our trip to Europe for months before we finally booked our tickets.

Planowaliśmy naszą podróż do Europy przez miesiące, zanim w końcu zarezerwowaliśmy bilety.

The chef had been cooking for five hours straight before he finally took a break.

Szef kuchni gotował przez pięć godzin z rzędu, zanim w końcu zrobił sobie przerwę.

They had been waiting in line for hours before they were able to get tickets to the concert.

Czekali w kolejce przez godziny, zanim udało im się zdobyć bilety na koncert.

She had been practicing the piano for weeks before her recital.

Ćwiczyła grę na pianinie przez tygodnie, zanim wystąpiła na swoim recitalu.

The company had been experiencing financial difficulties for months before they decided to lay off some employees.

Firma doświadczała trudności finansowych przez miesiące, zanim zdecydowali się zwolnić niektórych pracowników.

He had been traveling for a month before he finally returned home.

Podróżował przez miesiąc, zanim w końcu wrócił do domu.

We had been renovating our house for months before we were able to move back in.

Remontowaliśmy nasz dom przez miesiące, zanim mogliśmy się do niego ponownie wprowadzić.

They had been rehearsing for the play for weeks before opening night.

Ćwiczyli przedstawienie przez tygodnie, zanim przyszedł dzień premiery.

She had been teaching at the university for ten years before she decided to retire.

Wykładała na uniwersytecie przez dziesięć lat, zanim zdecydowała się przejść na emeryturę.

We had been walking for hours before we finally reached the summit.

Chodziliśmy przez godziny, zanim w końcu dotarliśmy na szczyt.

The students had been working on their group project for weeks before they presented it to the class.

Studenci pracowali nad swoim projektem grupowym przez tygodnie, zanim przedstawili go na zajęciach.

She had been volunteering at the animal shelter for years before she decided to adopt a dog.

Pracowała jako wolontariuszka w schronisku dla zwierząt przez lata, zanim zdecydowała się adoptować psa.

They had been dating for five years before they got engaged.

Spotykali się przez pięć lat, zanim zaręczyli się.

He had been training for the marathon for months before the race.

Trenował na maraton przez miesiące, zanim przyszedł dzień wyścigu.

How long had you been studying for the exam before you realized you forgot your notes at home?

Jak długo uczyłeś się do egzaminu, zanim zdałeś sobie sprawę, że zapomniałeś swoich notatek w domu?

Angielski online z nauczycielem sam na sam
Kurs języka angielskiego

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.


Zdania przeczące w czasie Past Perfect Continuous

I hadn’t been studying for long before I gave up on the subject.

Nie uczyłem się zbyt długo, zanim porzuciłem ten przedmiot.

They hadn’t been playing basketball together for very long before they got into an argument.

Oni nie grali razem w koszykówkę zbyt długo, zanim pokłócili się.

He hadn’t been practicing his guitar enough, so he didn’t perform well at the concert.

Nie ćwiczył swojej gitary wystarczająco długo, więc nie wypadł dobrze na koncercie.

We hadn’t been working on the project for very long before the deadline passed.

Nie pracowaliśmy nad projektem zbyt długo, zanim upłynął termin.

She hadn’t been exercising regularly, so she didn’t feel very healthy.

Nie ćwiczyła regularnie, więc nie czuła się zbyt zdrowo.

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam.
Angielski online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Pytania w czasie Past Perfect Continuous

Had the company been experiencing financial difficulties for a long time before they decided to lay off some employees?

Czy firma doświadczała trudności finansowych przez długi czas, zanim zdecydowali się zwolnić niektórych pracowników?

How long had they been waiting in line before they were able to get tickets to the concert?

Jak długo czekali w kolejce, zanim udało im się zdobyć bilety na koncert?

Had you been practicing the piano for a while before your recital?

Czy ćwiczyłeś grę na pianinie przez jakiś czas przed swoim recitalem?

How long had the firefighters been battling the wildfire before they were able to control it?

Jak długo strażacy walczyli z pożarem, zanim udało im się go opanować?

How long had you been traveling before you finally returned home?

Jak długo podróżowałeś, zanim w końcu wróciłeś do domu?

Had the chef been cooking for hours before he finally took a break?

Czy szef kuchni gotował przez wiele godzin, zanim w końcu zrobił sobie przerwę?

How long had you been planning your trip to Europe before you finally booked your tickets?

Jak długo planowałeś swoją podróż do Europy, zanim w końcu zarezerwowałeś bilety?

Had they been dating for a long time before they got engaged?

Czy spotykali się przez długi czas, zanim zaręczyli się?

Pytania przeczące w czasie Past Perfect Continuous

Hadn’t you been overworking yourself for weeks before you got sick?

Czyż nie pracowałeś zbyt dużo przez wiele tygodni nim zachorowałeś?

Hadn’t they been procrastinating for months before they missed the deadline?

Czyż nie odkładali swoich obowiązków przez wiele miesięcy nim przekroczyli ostateczny termin?

Hadn’t she been neglecting her health for years before she got diagnosed with a chronic illness?

Czyż nie zaniedbywała swojego zdrowia przez wiele lat nim zdiagnozowano u niej chorobę przewlekłą?

Hadn’t we been ignoring the warning signs for weeks before the machine broke down?

Czyż nie ignorowaliśmy sygnałów ostrzegawczych przez wiele tygodni nim maszyna się zepsuła?

Hadn’t he been pushing himself too hard for months before he suffered from burnout?

Czyż nie wymagał od siebie zbyt dużo przez wiele miesięcy przed tym nim doznał wypalenia zawodowego?


Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Nauka angielskiego online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!