Future Perfect

Future Perfect

Powoli zbliżamy się do końca wszystkich czasów angielskich. Pora na czas, które może nie jest super często używany, ale w pewnych sytuacjach, w cale nie tak rzadkich, bardzo nam się przyda.

Budowa czasu Future Perfect

Osoba/rzecz + will have + trzecia forma czasownika tzw. past participle


Jak widzisz zdanie składa się z podmiotu, czyli osoby lub rzeczy, a następnie dodajemy do tego will have oraz trzecią formę czasownika tzw. past participle np. written, spoken.

Przykłady zdań w czasie Future Perfect:

I will have cleaned the kitchen by the time she comes.
Nim ona przyjdzie, ja posprzątam kuchnię.

We will have sold our car by Friday.
Do piątku sprzedamy nasz samochód.

By the time you arrive, they will have eaten everything.
Nim przyjedziesz, oni wszystko zjedzą.


She will have written the book by December.
Ona napisze książkę do grudnia.

Kiedy używamy czas Future Perfect?

Jak być może już zauważyłeś czas Future Perfect używamy:

przed określonym momentem w przyszłości:
I will have bought it by Friday.

przed inną czynnością również w przyszłości:
She will have cooked dinner before the guests arrive.


Typowe słowa lub zwroty, które używamy w tym czasie to:

before
by the time
by Tuesday
by April
by next winter
by 10:00
by this time next year

Zapraszam na lekcje języka angielskiego przez internet zupełnie od zera

Więcej zdań w czasie Future Perfect:

1. By this time tomorrow, I will have finished my work.

   Do tego czasu jutro skończę moją pracę.

2. They will have completed their project by next week.

   Oni skończą swój projekt do przyszłego tygodnia.

3. By the time he arrives, we will have already left.

   Nim on przyjedzie, my już wyjedziemy.

4. She will have cooked dinner by the time you get home.

   Ona ugotuje obiad do czasu, gdy wrócisz do domu.

5. They will have studied for the exam before the weekend.

   Oni będą się uczyć do egzaminu przed weekendem.

6. By this time next year, they will have traveled to many countries.

   O tym czasie w przyszłym roku, oni będą mieli za sobą podróż do wielu krajów.

7. I will have finished reading the book by the end of the month.

   Do końca miesiąca skończę czytać tę książkę.

8. By the time the concert starts, they will have already bought the tickets.

   Do czasu rozpoczęcia koncertu oni już będą mieli kupione bilety.

9. He will have learned how to play the guitar by the end of the year.

   On będzie umiał grać na gitarze do końca roku.

10. By next week, we will have painted the entire house.

    Do przyszłego tygodnia pomalujemy cały dom.

Przeczenia w czasie Future Perfect:

1. They won’t have saved enough money for their trip by summer.

    Do lata oni nie zaoszczędzą wystarczająco dużo pieniędzy na swoją podróż.

2. By the time she arrives, we won’t have set up the decorations.

    Do czasu jej przyjazdu, my nie będziemy mieć ustawionych dekoracji.

3. I won’t have graduated from university by the time you come back.

    Nie ukończę uniwersytetu do czasu twojego powrotu.

4. Unfortunately, he won’t have finished writing the report by the end of the day. 

    Niestety, on nie ukończy pisania raportu do końca dnia.

5. They won’t have completed the marathon by the time the sun sets.

    Oni nie ukończą maratonu przed zachodem słońca.

6. By the time she turns 30, she won’t have learned all the languages she wants to.
    Do czasu, gdy skończy 30 lat, ona nie nauczy się wszystkich języków, których chce się nauczyć.

7. If he doesn’t get to serious studying, he won’t have earned his master’s degree by the end of the semester.

    Jeśli on nie zabierze się za poważne studiowanie, on nie będzie miał tytułu magistra do końca semestru.

8. By this time next month, we won’t have moved to a new apartment.

    Do tego czasu w przyszłym miesiącu, my nie przeprowadzimy się do nowego mieszkania.

9.  The service is very slow so they won’t have finished their dinners by the time we arrive at the restaurant.

    Obsługa jest bardzo wolna, więc oni nie skończą obiadu do czasu, gdy przyjedziemy do restauracji.

10. I’m afraid that by next year, I won’t have achieved all my career goals.

    Obawiam się, że do przyszłego roku nie osiągnę wszystkich swoich celów zawodowych.

Umów się na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego przez internet

 Przykłady pytań w czasie Future Perfect:

1. Will you have finished your assignment by tomorrow?

   Czy skończysz swoje zadanie do jutra?

2. By the time we arrive, will they have prepared dinner?

   Czy do czasu naszego przyjazdu oni przygotują kolację?

3. Will he have completed the project by the end of the week?

   Czy on ukończy projekt do końca tygodnia?

4. Will she have learned all the dance moves by the competition?

   Czy ona opanuje wszystkie kroki taneczne do zawodów?

5. By next month, will they have visited all the tourist attractions?

   Czy do przyszłego miesiąca oni odwiedzą wszystkie atrakcje turystyczne?

6.  By the time he retires, will he have saved enough for his dream vacation?

   Czy do czasu jego emerytury zaoszczędzi wystarczająco na wymarzone wakacje?

7. By the time I come back, will you have packed your bags?

   Czy do czasu mojego powrotu spakujesz swoje torby?

8. Will she have read the entire book by the book club meeting?

   Czy ona przeczyta całą książkę do spotkania klubu książki?

9. By next year, will they have completed the construction of the new building?

   Czy do przyszłego roku ukończą budowę nowego budynku?

10. Will he have earned his promotion by the end of the quarter?

    Czy zdobędzie awans do końca kwartału?

11. By the time the concert starts, will you have bought the tickets?

    Czy do czasu rozpoczęcia koncertu kupisz bilety?

12. Will they have finished the marathon by noon?

    Czy ukończą maraton do południa?

13. By graduation day, will she have mastered all the subjects?

    Czy do dnia ukończenia szkoły opanuje wszystkie przedmioty?

14. Will they have finished building the bridge by the end of the year?

   Czy do końca roku skończą budować most?

15. By next week, will he have found a new job?

    Czy do przyszłego tygodnia znajdzie nową pracę?

Weź sprawy w swoje ręce i umów się na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego online

Przykłady pytań przeczących w czasie Future Perfect:

1. Won’t you have finished the project by the deadline?

   Czy nie skończysz projektu do terminu?

2. Will they not have completed their training by next month?

   Czy nie ukończą szkolenia do przyszłego miesiąca?

3. Won’t she have learned to play the piano by the concert?

   Czy nie nauczyła się grać na pianinie do koncertu?

4. Will he not have found a new job by the end of the year?

   Czy nie znajdzie nowej pracy do końca roku?

5. Won’t they have saved enough money for the trip by summer?

   Czy nie zaoszczędzą wystarczająco na wakacje do lata?

6. Will you not have mastered the language by the time you leave?

   Czy nie opanujesz języka do czasu twojego wyjazdu?

7. Won’t he have completed the research paper by the submission deadline?

   Czy nie ukończy pracy badawczej do terminu oddania?

8. Will she not have written the book by the publishing date?

   Czy nie napisze książki do daty publikacji?

9. Won’t he have fixed the car by tomorrow?

   Czy nie naprawi samochodu do jutra?

10. Will they not have completed the renovation by the party?

    Czy nie ukończą remontu do imprezy?

11. Won’t you have finished reading the book by the book club meeting?

    Czy nie skończysz czytać książki do spotkania klubu książki?

12. Will they not have finished decorating the house by the party?

    Czy nie skończą dekorować domu do imprezy?

13. Won’t they have discovered a cure by the end of the research project?

    Czy nie odkryją lekarstwa do końca projektu badawczego?

14. Will you not have painted the house by next week?

    Czy nie pomalujesz domu do przyszłego tygodnia?

15. Won’t they have finished the construction by the end of the year?

   Czy nie ukończą budowy do końca roku?

Mam nadzieję, że teraz czas Future Perfect stał się dla ciebie czymś całkiem prostym, z czym nie będziesz miał żadnych problemów.

Zapraszam na całkowicie darmową lekcję języka angielskiego przez internet. Zobacz jak fajnie można się uczyć języka angielskiego.

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!